021-40440433

توانمندی‌ها

۱-    اجرای پروژه‌های چند تخصصی در حوزه‌های مکانیک و مکاترونیک

۲-    تدوین و ارزیابی راه حل های تکنولوژیک در حوزه مکانیک و مکاترونیک

۳-    مهندسی معکوس، دستیابی و بومی‌سازی دانش قطعات و دستگاه‌های موجود

۴-    طراحی و تدوین مستندات فنی ماشین‌آلات

۵-    شبکه ارتباطی قوی با شرکت‌های مهندسی و دانش‌بنیان در حوزه‌های مکانیک، الکترونیک و ساخت و تولید